صفحه اصلی / اسم / اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

مجموعه اسامی پسر گلچین شده توسط کاربران مجله آلامتو و به ترتیب حروف الفبا.

اسم پسرانه با حرف الف

آبان نام ایزد آب(روز دهم از ماه خورشیدی)
آبسال فصل بهار، سال پر آب و باران، دایه پسر پادشاه یونان
آراسته
زیبا شده، خوش نما، زیور
آرام برقرار، متین، سکون، آرامش
آرش،آرخش درخشنده، درخشان، مینوی، نام دلاوری از داستان های اساطیری ایران
آرمان آرزو، مراد، خواسته
آرمین
فرزند کیقباد از شاهان پیشدادی
آریا
آزاده، نجیب، مهم ترین نژاد سفید در ایران، لحن آهنگ، شقایق وحشی
آریان نام یکی از مورخین
آسایش
آسودن
آصف نام دبیر حضرت سلمان
ابراهیم استواری، سازنده خانه کعبه
ابوالقاسم
پدر قسمت کننده، مقسم
ابوذر از صحابه نامدار پیامبر(ص)
احسان نیکی، بخشش
احد
یگانه، یکتا
احمد
بسیار ستوده، نام پیامبر
ادریس نام یکی از پیامبران
اردشیر
شیر خشمناک، مقدس، بنیان گذار دودمان ساسانی
ارژنگ آرایش، زینت
ارسطو نام دانشمندی در یونان
ارسلان (ترکی) شیر، شیر درنده، مجازا مرد شجاع
اسحاق کهنه شدن جامه، حضرت ا براهیم(ع)
اسدالله شیر خدا، لقب حمزه بن عبدالمطلب و کنیه امام علی(ع)
اسد شیر جنگل
اسفندیار پدر سام شهلوان نامی ایران
اسکندر الکساندر، یاری کننده مرد
اسماعیل پسر ابراهیم، شنونده
اشرف با شرافت و با شخصیت، شریف
اشکان منسوب به بنیان گذار پادشاهی پارت ها و نام سومین نیای پاکو
اصغر
کوچک، ریزه نقش، کوچک تر
اصلان شیر درنده
اعتماد تکیه دادن به کسی در کاری، بی گمان و سخن، کار را به کسی سپردن
افلاطون حکیم یونانی شاگرد سقراط
اکبر بزرگتر، مهم تر، بزرگوار
الله یار دوست خدا، یار خدا
الیاس نام پیامبر، پسر زاده سام بن نوح و عموی خضر که موکل بر خشکی است.
امرسان
یکی از یخچال های طبیعی در کوه های کردستان
امید آرزو، دلگرمی
امیر فرمانروا، شاه سلطان و خلیفه
امین الله امانت دار خدا
امین درستکار، امانت دار، راستگو
اندی خاص یا خاصه، بو، امید
ایاز نسیم شب، شبنم، سرمای سخت زمستان
ایرج
نام پسر فریدون و یاری دهنده آریایی ها
ایوب برگشت به سوی خدا، نام پیامبر نمونه صبر و شکیبایی

نامهای پسرانه ب

بابک پرورش دهنده، امین، استوار
باقر گشاینده، شکافنده
باهنر هنرمند
بایرام
عید،جشن(ترکی)
بردیا
نامش در سنگ نوشته بیستون آمده و نام پسر کوچک کوروش
برزو بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم
برزین
پهلوان ایرانی از خانواده جمشید پسر گرشاسب، آتشکده بزرگ در خراسان
برمک
نگهبان نوبهار، سخاوتمند
برنا
جوان، ظریف،
برومند
بارور، کامیاب، آبرومند
برهان دلیل و حجت
بزرگمهر
نام وزیر انوشیروان، دارای مهر و محبت بسیار
بکتاش
بزرگ خادم، دویا چند خدمتکاررا نسبت به دیگری بکتاش می گویند(ترکی)
بهادر
شجاع، دلیر، پهلوان
بهجت
سرور، شادمانی، تازگی و زیبایی
بهداد
نیک آفرید، نیک فرستاد
بهراد نام فرزند اسفندارمذ
بهرام نام روز بیستم هر ماه خورشیدی، ستاره مریخ
بهروز
روز خوب، کندر هندی و نوعی بلور کبود رنگ وشفاف
بهزاد
اصیل، نیکوکار، خوش زاد
بهمن گیاهی کوهی، برف انبوهی که از کوه سرازیر شود
بهنام
نیک نام، خوش نام، دارای شهرت خوب
بیژن
جنگجو، پهلوان ایرانی

اسم پسر با حرف پ

پارسا پرهیزگار، خداترس
پاسدار نگهبان،مراقب
پاشا رتبه ای در مراتب کشوری، مخفف پادشاه
پدرام
شادباش، جای خوش آب و هوا، آراسته و نیکو
پرویز شکست ناپذیر، گرامی، نام پسر انوشیروان
پژمان
افسرده، غمناک، پژمرده
پوریا
نام ایرانی برای پهلوانان
پولاد
نام پسر آزادمرد، آهن خشکه، آهن ناب
پیام خبر، رسالت
پیروز مبارک، چیره
پیمان
شرط، قرارداد

اسم پسرانه با حرف ت

تاجیک عجم، هر غیرعرب را عجم گویند(تاجیک)
تارخ نام پدر حضرت ابراهیم
تاژ
برادر هوشنگ پیشدادی
تقی
ترسان از خدا، پرهیزگار
تندر برق آسمان، رعد، بانگ باران
توانا توانمند، زورمدار،قوی
توحید
یکتاو یگانه
توسکا درختی در محل های مرطوب، توسا
تیمور
سردار مغول

اسامی پسرانه حرف ث

ثابت پایدار، استوار
ثاقب روشن، سوراخ کننده
ثمر حاصل درخت، میوه
ثمین
گران، سنگین، پرقیمت
ثواب
نام مرد تدبیر و شجاعت، مزد، پاداش

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

اسامی پسرانه تک و جدید به ترتیب الفبا

نام پسر با حرف ج

جابر بیدادگر، شکسته بند
جاسم
نام قریه در شام، نام قبیله
جاوید
پاینده، همیشه، دایم
جبار ستمگر، ظالم
جبلی دوقلو
جعفر
رودخانه، نهر، جوی
جلیل
پرمایه، باشکوه، بزرگ
جمال
زیبا رو، نیکوسیرت، زیبایی
جمشید
بلندقدر، دارای منزلت فراوان، گروه بسیار از هر چیز
جناب
سرور، درگاه،آستان
جواد جوانمرد، بسیار بخشنده، اسب نیک رو
جوان
دلاور، شاداب
جهان بخش
بخشنده و دادگر جهان(خدا)
جهان بین کارآزموده، چشم و گوش باز
جهان گیر
جهان گشا و فاتح، پیروز

اسامی پسرانه چ

چنگیز قوی و محکم، فرمانروای سفاک مغول
چوبین
کنیه ای برای بهرام شپهسالار ارتش هرمز و انوشروان ساسانی به خاطر اندام بایکش و نام مرغی است که آن را کاروانک می گویند.

نام های پسرانه با ح

حارث کشاورز، برزگر، شیر
حارس
نگهبان، پاسدار
حامد
ستاینده، ستایشگر، درود فرستنده
حایری
منسوب به حایر، زمینی که مرقد سیدالشهدا(ع) در آن واقع است.
حبیب
دوست، معشوق، محبوب و دوستدارخدا
حجت دلیل، نمودار، برهان
حداد آهنگر، آهنکار و آهن فروش
حسام شمشیر بران، تیزی شمشیر
حسن
صاحب جمال، زیبارو، نیکو
حسین
ر.ک حسن
حشمت عظمت، بزرگی، شرم و حیا
حلاج
پنبه زن،نام منصور حلاج
حمدالله
ستاینده خدا، کسی که خدای یگانه را ستایشگر است.
حمزه شیر، عموی پیامبر
حمید
پسندیده، ستوده، مبارک
حیدر شیر، یکی از نام های حضرت علی(ع)

اسم پسر با خ

خالد پاینده، جاوید، ماندنی
خاور شرق، جای برآمدن آفتاب
خداداد چیزی که خداوند بخشیده است.
خراسان
خورآسان، جایی که خورشید به آسانی سر می زند ودیده می شود.
خرم
شاد، خندان
خسرو
نیم نام، نیم آوازه، پادشاه
خشایار
دلیر، نیرومند، پسرداریوش هخامنشی،(می زنم تو مخت ها)
خلیل دوست، صادق، دوست مهربان
خیام چادردوز، شاعر و حکیم و فیلسوف معروف ایران
خیراندیش
خوب فکر، خیرخواه، طالب خوبی

نام های پسرانه با حرف د

دادار نام خداوند
دادکار داد دهنده

دادگر
نام خداوند،عادل
دارا مالک
دانا پژوهنده، شاعر، دانشمند
دانیال
قضاوت خداوند، نام یک از چهل پیامبر بزرگ
داوود
محبوب، نام پیامبری
دل شاد
همت، بخشش، شادان
دهباشی
سردسته ده نفر فراش یا سپاهی و سرباز
دهخدا دهدار، صاحب ده

نام پسرانه حرف ذ

ذبیح کشته، آنچه برای کشتن آماده شده باشد
ذکی
تیزهوش، زیرک، هوشمند

ذوالفضل
دارای دانش و بزرگواری

اسم پسر با حرف ر

رادمنش دارای منش رادمردی، سخاوت و جوانمردی
راد منع کننده

رامبد
ازنام های باستانی و کنونی ایران
رامین
نام عاشقان ویسه و چنگ نوازی
ربیع بهاری، فصل بهار
رجب شرم کردن، نام رودی در بهشت، ماه هفتم قمری
رحمان
یکی از نام های خدا، مهربان، بخشنده، روزی رسان
رحمت
شفقت، مهربانی
رحیم
بخشاینده،ر.ک رحمان
رستم تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ایران
رضا خشنود، راضی، خوشدلی
روح الله روان و روح خدا، نام امام خمینی، لقب حضرت عیسی
روزبه
خجسته روز، روز خوب و نیک، بهروز، روز خوش
رهی
راهی، غلام، مسافر، بنده و چاکر

نام های پسرانه جدید با حروف ز-ژ

زامیاد ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه
زکریا یکی از پیامبران و نام زکریای رازی

زکی
پاکیزه، پاک و منزه
زنگنه
نام پهلوانی در زمان کیکاووس
زیار
کمان، قوس،
ژرف عمیق، رودخانه یا چاه
ژکور
آدم بخیل،

ژیان
شیر درنده، خشم آلود

اسامی پسرانه با حرف س

ساسان نام پدر بابک، جد اردشیر و از نجبای پارس
ساعی کوشا، شتابنده

سالار
سردار، رئیس،
سالم
درست، تندرست و بی عیب
سامان
راه و آیین، ترتیب و نظام
سام
ورم، آماس، پسر نوح
ستار
مخفف ستاره، خیمه پشه بند، پرده، پوشاننده
سجاد
صفت امام چهارم، بسیار سجده کننده
سراج
چراغ
سروش
بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معنی اطاعت از خداوند
سعد
نیک، خجسته
سعید
نیک بخت، همایون، خجسته
سلمان
سنگ بزرگ، سلمان ایرانی از صحابه بزرگ
سلیم
درست، سالم، بی عیب
سهراب
پسر رستم، سرخ آب
سهیل
ستاره ای درخشان در طرف جنوب
سیامک در اوستا سیامک به معنای سیاه مو آمده است
سیاووش
ساوخش فرزند کیکاووس و پدر کیخسرو
سینا
پدر ابو علی سینا، سینه، سوراخ کننده، کوه طور سینا

نام های پسرانه با ش

شاپور پهلوان ایرانی، پادشاه ایرانی
شادمان
شاد، خرم، سرزنده

شادمهر
سیراب، خوشحال، ترو تازه
شاه مراد
مراد بزرگ، أرزوی شاهانه
شاهپور
شاهزاد، فرزند شاه
شاهرخ
بهترین چهره، خوش چهره
شاهین
پرنده شکاری ، لایق، تکیه گاه،ممکن
شایان
سزاوار، همتا
شایگان
درخور، فراخ، ذخیره، شایسته، گشاد
شبیب
میان سال
شروین
نام روستایی در قفقاز، پسر شاپور
شریف
أبرومند، پاک نژاد و عالی مقام
شعبان
ماه هشتم هجری، شعبانی منسوب به أن
شعیب
نام پیامبری که پدرزن موسی بود، توشه دان، مشک کهنه
شکرالله
پاس دار خداوند
شکیب
أرام، تحمل، بردباری
شهاب
شعله، ستاره کوکب، ستاره روشن، زود گذر، راه أب
شهداد
شاه داده، روستایی در کرمان که میوه های شیرین دارد
شهرام
رام شده شاه، أرامش شاه
شهریار
کلانتر، حاکم شهر، فرماندار والی
شهزاد
شاه زاده
شیردل
پردل، دلاور، بی باک، شجاع

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

اسم های قشنگ پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم پسرانه با ص

صائب رساننده، راست، درست
صابر شکیبا، بردبار، آدم حکیم وآرام
صادق
راستگو، درست کردار، آشکار، لقب امام ششم
صالح
نیک، سزاوار،
صبا باد بهاری که از شرق می وزد، باد لطیف و خنک صبح
صفار
مسگر، روی گر
صفا روشنی، پاکی، پاکیزگی، یکرنگی
صفر
دومین ماه قمری پس از محرم،
صمد بی نیاز، مهتر، پایدار

نام های پسرانه با حروف ض-ط-ظ

ضیاءالدین چشم چراغ دین، روشنایی دین، فروغ
طارق شب رونده، ستاره صبح
طاهر پاکیزه، منزه
طرق راه، طرقی منسوب به طرق روستایی در نزدیکی شهر مشهد
ظریف نازک، لطیف
ظفر
پیروزی

اسم پسر با حرف ع

عابد پارسا، عبادت کننده، کسی که خدا را پرستش می کند
عادل
داد دهنده، دادگر، دادگستر
عارف
شناسنده، صبور
عاطف مهربان، برگرداننده
عاکف
گوشه نشین و بازدارنده از کارهای اجتماعی
عباس
ترش رو، بداخم، یکی از نام های شیر
عبدالله بنده خدا، سر سپرده درگاه
عثمان
نام مار و بچه مار، نام خلیفه سوم
عرفان
شناختن حق تعالی ومعرفت خداشناسی
عزیز
محبوب، یار، گران مایه، نادر
عسکر
لشکر، سپاه، نوعی انگور
عصار روغنگر، روغن کش
عقیل
مرد زیرک و بسیار دانا
علی
بلند، شریف، نام امام اول
علیمراد
کسی که مراد و مرشدش علی است،
عماد آنچه به آن تکیه کنند
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار،
عمید
بزرگ، سرور، سردار،
عیار زیرک، طرار، تندرو، تردست
عیسی از پیامبران بزرگ
عین الله
چشم خدا، نشان خدا

نام های پسرانه با غ

غضنفر شیربیشه، شیر درنه، مرد درشت اندام و مرد قوی
غفار
بخشنده، آمرزنده
غلام
کودک، پسر کوچک، نوکر

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

نام پسرانه با ف

فاتح پیروز، گشاینده
فایز رستگار و غالب
فتح علی
منسوب به فتح
فتح الله پیروزی برای خدا، پیروزی خدا
فخیم
بزرگوار، سربلند
فراز
باز، نزدیک، بالا بلند
فرامرز آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه
فرجام
انجام، انتها، عاقبت
فرج
گشایش، قیمت، آسودگی از کار و گرفتاری
فرخ پی فرخ داد، فرخ روز
فرخ خجسته، مبارک
فرداد
زیبایی داد
فردوس
باغ، بهشت
فردین
کوتاه شده فروردین
فرزاد فرزند فر و شکوه و شادی
فرزین
فرزان، مهره ای به نام وزیر در شطرنج
فرشاد نام روح و عقل کره زمین، نفس فلک مریخ
فرود
پایین، پس، زیرین
فروزانفر روشنایی با شکوه،
فروهر نیروی خداوندی، اهورایی است که پاکان و نیکان را نگه دارنده است.
فرهاد
نام یکی از نجبای ایران و پهلوانی در زمان کیکاووس
فرهمند دارای فر و شکوه
فرهنگ
تربیت، دانش و ادب، آموخته زندگی
فریبرز
دارای قامت خوب و زیبا، نام پسر کیکاووس
فریدون
از شاهان ایران زمین به معنی دارنده سه نیرو
فرید
یکتا، گوهر نفیس، بی مثل
فریمان پری مانند،
فضل الله بخشش خداوند
فیاض بسیار بخشنده، جوانمرد
فیض بخشش و عطا
فؤاد
قلب، دل

اسم های پسرانه جدید با ق

قادر توانا، مقتدر
قاسم
بخش ککننده، توزیع کننده
قباد پدر کیکاووس
قدرت توانایی
قدیر توانا
قربان علی
صدقه در راه علی
قربان
نزدیک شدن، هم نشین، فدایی
قلیچ
شمشیر
قنبر
یکی از یاران امام علی(ع)
قهرمان دلاور،
قیصر
امپراتور روم

اسم جدید پسرانه با ک

کارن جنگی، جنگجو
کاظم
فرو خورنده خشم
کافی
بس، بی نیاز
کامبیز
تصحیف کبوجیه
کامران بهره مند، سعادتمند
کاوه آهنگر معروف اساطیری ایران
کاویان کاویدن، جست و جو کردن
کدیور
کشاورز، ریش سفید و بزرگتر، صاحب
کرامت
جوانمرد، بخشنده
کرم جوانمردی
کریم
بخشنده، سخاوتمند
کمال
ترقی، تمام
کمیل
کوچک شده کامل
کوشا سعی کننده
کیان
منسوب به خاندان و شاهان ایران باستان
کیانوش
نام یکی از برادران فریدون
کیاوش
مانند پادشاه
کیوان ستاره بزرگتر، ستاره زحل
کیومرث زنده و فانی، پیشوای روی زمین

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

اسم های پسرانه جدید

نام پسرانه با حروف گ-ل

گرامی عزیز، محترم
گودرز
نام مرغی که روی آب می نشیند، نام پسر شاپور از پهلوانان ایرانی
گیو گویا و سخن کننده،
لقمان دانشمند
لیوه مرد احمق

اسامی پسرانه جدید با حرف نون

نادر کمیاب، هرچیزکم

ناصر یاور، مددکار

ناظم به نظم در آورنده

نام جو طالب نام

نامی نام آور، مشهور،رشد کننده

نجف تل، زمین بلند که آب به آن برسد
نریمان دلیر، پهلوان، نام پدر سام جد رستم

نصیر مددکار، یاری دهنده
نقی پاکیزه، برگزیده

نوا آواز مرغ،آهنگ، سامان

نوبخت بخت نورتازه، بختیار
نوذر پسر کشته شده منوچهر به دست افراسیاب
نوید مژده، خبر خوش
نوین تازه، جدید

نیکا آب خوب، آب صاف

نیما کوچ، خرد، ریزه، نام تخلص

 


منبع

این مطالب را نیز ببینید!

اسم های خنده دار و عجیب ایرانی

اسم های خنده دار و عجیب ایرانی

واضح است هیچ پدر و مادری در هیچ برهه تاریخی، بعمد نام فرزندش را طوری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *